Artykuły działu

Nauczyciel przed postępowaniem egzaminacyjnym, egzaminem, rozmową – praktyczne wskazówki

Na zakończenie stażu nauczyciela stażystę czeka rozmowa. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły

Jego praca podlega ciągłej kontroli dyrektora, rodziców, organu prowadzącego i nadzorującego. Funkcjonowanie nauczyciela w szkole nie jest, jak widać, łatwe. Aby było efektywne, koniecznym elementem jego rozwoju zawodowego jest jego osobisty rozwój, a przede wszystkim kształcenie umiejętności niezbędnych w szkole.

Jak napisać sprawozdanie? Podsumowanie stażu w awansie zawodowym na nauczyciela kontraktowego

Stażysta 9-miesięczny staż rozpoczyna automatycznie z dniem nawiązania stosunku pracy. Najczęściej z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu na nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Nauczyciel w roli opiekuna stażu

Opiekunem stażu może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Każdy opiekun chce angażować się w swoją rolę jak najlepiej aby wspierać młodego podopiecznego na początku jego drogi zawodowej.Opiekunem stażu może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Każdy opiekun chce angażować się w swoją rolę jak najlepiej aby wspierać młodego podopiecznego na początku jego drogi zawodowej.

Nauczyciel stażysta w drodze do awansu

Pierwszy rok pracy w szkole nie jest czasem łatwym dla nauczyciela. Musi on podołać różnorodnym zadaniom, zwykle rozpoczyna także staż na nauczyciela kontraktowego. Wraz z rozwojem i postępem nauki, kultury, techniki i technologii informacyjnej, staje się przewodnikiem po niezliczonych i powszechnie dostępnych źródłach informacji, a także doradcą w nabywaniu różnego rodzaju umiejętności. Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie swym uczniom prawidłowego, wielostronnego rozwoju psychofizycznego, umysłowego, społecznego, etycznego.

5 zasad właściwego przeprowadzania lekcji WF -u - analiza najczęściej popełnianych błędów

Zawód nauczyciela wychowania fizycznego, szczególnie w obecnych czasach to nie lada wyzwanie. Ze względu na różnorodność zadań i obowiązków, możliwość kształtowania sfery fizycznej, psychomotorycznej emocjonalnej młodego człowieka, a także dzisiejszej specyfiki kultury fizycznej – wyzwanie to stwarza wiele możliwości i tyle samo pułapek.

Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2015/2016

W procedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie Nauczyciela (Rozdział 3 Art. 9) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poniżej zawarłam istotne terminy, których należy przestrzegać.

Plan Rozwoju Zawodowego dla nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju na okres stażu to logicznie uszeregowany wykaz zadań, które nauczyciel sobie wyznaczył, a dyrektor zatwierdził do realizacji w czasie trwania stażu.