Jak zorganizować lekcje WF, aby dzieci nie unikały ćwiczeń

Efektywność wychowania fizycznego to głównie przemyślana i zaplanowana praca nauczyciela, dostosowana do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów, którego sukcesem są postępy całej grupy (nie tylko uczniów o wysokiej sprawności fizycznej, reprezentujących szkołę na zawodach sportowych) oraz pusta ławeczka, na której niekiedy zasiadają niećwiczący. Oczywiście czynniki, które najbardziej wpływają na efektywność i realizację naszych celów to m.in.: osobowość nauczyciela – odpowiednia komunikacja z uczniami, nawiązanie partnerskiej współpracy opartej na konkretnych zasadach (najlepiej wspólnie opracowanych), ale przestrzeganych przez każdą ze stron, uwzględnianie potrzeb uczniów, motywowanie ich do pracy m.in.: przez stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy. Niezbędne jest również opracowanie sensownych wymagań edukacyjnych i sprawiedliwe ocenianie, ze zwróceniem uwagi na wyrównanie szans zdobywania przez wszystkich uczniów oceny bardzo dobrej i celującej. Najważniejsze w tym wszystkim jest indywidualne podejście do ucznia, czyli przede wszystkim respektowanie indywidualnego tempa uczenia się oraz różnice osobowościowe uczniów. Dostosowywanie środków, poziomu wymagań i metod do rzeczywistych możliwości ucznia (fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych), stworzenie warunków, w których uczeń może działać w tempie sobie właściwym.

Ocena umiejętności ucznia, w postaci oceny, musi być oparta na zasadach oceniania, które określa rozporządzenie definiujące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jako rozpoznawanie przez nauczycieli „poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej (...) i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę”. Ponadto: przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego (...) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 18  Strona 19
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Roczny program samooceny umiejętności ruchowych ucznia

Motywacja podczas świadomego i cyklicznego wysiłku fizycznego jest bardzo ważna i integralna z cały systemem szkolenia (nie tylko sportowego). Nauczyciel wychowania fizycznego planując cały rok swojej współpracy z uczniami, często myśli kilka lat w przód. Jest to jak najbardziej prawidłowa... Czytaj więcej

Sportowiec Roku

Wychowanie fizyczne to nie tylko obowiązkowe lekcje koszykówki czy piłki nożnej i innych dyscyplin sportu, to również udział w pozaszkolnych zajęciach i zawodach, które są kontynuacją pracy na lekcji, zarówno ucznia jak i nauczyciela. Naszym zadaniem jest przecież rozwijanie... Czytaj więcej