Artykuły działu

Ocena pracy nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela jest procesem kompleksowym, który może być przeprowadzany na podstawie różnych dokumentów i źródeł informacji.

Aktualne wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego

Procedurę awansu zawodowego nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2200) Warto poznać co się zmieniło w ostatnim czasie w zakresie obowiązkowych formalności oraz egzaminu.

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Do ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uprawnieni są nauczyciele, którzy pracowali w szkole co najmniej rok od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

W tym artykule znajdziesz wskazówki, jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wzór sprawozdania.

Plan rozwoju zawodowego Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Przepisy nie narzucają formy planu rozwoju zawodowego – może mieć on formę opisową lub tabelaryczną.

Jestem wychowawcą i co dalej?

JAK NAWIAZAC DOBRY KONTAKT Z DZIECMI?

Można uczyć się swojej klasy od zera, powoli, w codziennej pracy. Warto jednak podjąć wysiłki, by poznać ją trochę wcześniej i wiedzieć o niej jak najwięcej. Nieoceniona jest w tej sytuacji rozmowa z poprzednim wychowawcą lub nauczycielami, którzy uczyli dzieci z twojej klasy wcześniej. Można dowiedzieć się, gdzie dzieci były na wycieczkach, co już wiedzą, czym się interesują, i na tej bazie budować z nimi relację.

Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określa rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Określa ono także rodzaje dokumentacji uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki oraz stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów.

Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 wrzesnia 2019 r. Zmiany istotne dla nauczyciela WF

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę nauczyciela. Co się zmieni? Między innymi skróceniu do 9 miesięcy ulegnie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, krótsza będzie też wymagana przerwa między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2019/2020

Wprocedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu o awansie zawodowym.