Jak zorganizować kolonię?

Artykuł wyjaśnia wszystkie kwestie związane z organizacją wypoczynku. Z tego tekstu dowiesz się, na jakie wymogi należy zwrócić uwagę oraz jakich formalności dopełnić.

CZYM JEST KOLONIA W ŚWIETLE PRAWA?

Ustawodawca posługuje się określeniem „wypoczynek” i rozumie przez to kolonię, półkolonię, zimowisko, obóz oraz biwak. Taki wypoczynek powinien mieć na celu przede wszystkim rekreację i regenerację zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Oprócz tego ważny jest też tak zwany dodatkowy element, czyli pogłębianie wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych, zainteresowań, uzdolnień. Na drugim planie są cele zarobkowe.

PIENIĄDZE

Kolonia (lub inny rodzaj wypoczynku) nie musi być organizowana zarobkowo, ale może. Według ustawy osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą czerpać korzyści materialne z zapewniania tego rodzaju atrakcji dzieciom, jeśli spełnią pewne warunki. Po pierwsze przedsięwzięcie musi mieć postać imprezy turystycznej. To znaczy, że powinno się składać z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Po drugie konieczny jest wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ustawa przewiduje możliwość organizacji wypoczynku w celach zarobkowych bez konieczności wpisu do rejestru, jednak tylko w przypadku przedsięwzięć, które nie są imprezami turystycznymi. Oczywiście opłatę za udział uczestnika ustala organizator wypoczynku. Można też ubiegać się o dofinansowanie ze skarbu państwa. Pierwszeństwo będą w tym przypadku miały dzieci i młodzież objęte pieczą zastępczą oraz pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych. To, czy rodzinę można uznać za żyjącą w trudnych warunkach materialnych, zależy od wysokości dochodu przypadającego na osobę – nie może on przekraczać kryterium dochodowego podanego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca ma na myśli w szczególności rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci oraz dzieci samotnie wychowywane. Trzecią grupę uprzywilejowaną stanowią podopieczni z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujący w środowisku ekologicznie zagrożonym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 5  Strona 6  Strona 7
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kolonijne Igrzyska Sportowe

Scenariusz 90-minutowych zajęć stworzony z myślą o wakacyjnym wypoczynku lub ostatnich zajęciach wychowania fizycznego w tym roku szkolnym. Konspekt pozwala zaaranżować Kolonijne Igrzyska Sportowe.

Czytaj więcej

Kolonijny bieg patrolowy

Scenariusz 90-minutowych zajęć, który pozwala zaaranżować kolonijny bieg patrolowy. Może być wykorzystany podczas wakacyjnego wyjazdu z uczniami lub na ostatnich lekcjach wychowania fizycznego w tym roku szkolnym.

Czytaj więcej