Organizacja obozu sportowego

Obóz sportowy powinien służyć przede wszystkim wypoczynkowi dzieci i młodzieży w sposób czynny i ciekawy jako propozycja spędzania wolnego czasu. Na obozie sportowym jego uczestnicy powinni rozwijać swoją sprawność fizyczną pod kontrolą kwalifikowanej kadry medycznej w bezpiecznym otoczeniu. W przypadku organizowania zgrupowania dla dzieci i młodzieży organizator musi wziąć pod uwagę wiele kwestii.

Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży nakłada na organizatorów wypoczynku szereg obowiązków. Przepisy stanowią przede wszystkim, że organizator wypoczynku zapewnia jego bezpieczne i higieniczne warunki. Oznacza to między innymi, że wypoczynek musi zostać zorganizowany w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne. Wymagania te określone są w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Właściciel budynku, w którym chcemy zorganizować obóz, powinien dysponować stosownymi dokumentami.

KTO MOŻE ORGANIZOWAĆ OBOZY SPORTOWE?

Ustawa stanowi, że organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być:

  • szkoły i placówki,
  • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli organizują wypoczynek w celu niezarobkowym albo zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej.

ZGŁOSZENIE OBOZU DO KURATORIUM

Organizator wypoczynku może zorganizować obóz sportowy po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia obozu. Dotyczy to każdej formy wypoczynku trwającej nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowanej zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

Aby zgłosić organizację obozu, należy:

  1. wejść na stronę www.wypoczynek.men.gov.pl,
  2. zarejestrować się,
  3. za pomocą aplikacji internetowej dokonać zgłoszenia,
  4. wypełnić online formularz, a następnie wydrukować go i złożyć w wersji papierowej w Kuratorium Oświaty. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Jeśli obóz ma kilka turnusów, to każdy z tych turnusów musi zostać zgłoszony odrębnie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 32  Strona 33  Strona 34
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Z uczniami pod żaglami

Wychowanie fizyczne nieodłącznie kojarzy mi się z wielką salą gimnastyczną, z drewnianymi drabinkami wzdłuż ścian i z zapachem szatni, z której właśnie po zajęciach wyszła klasa 5b. Chciałbym więc dla odmiany zaproponować taką aktywność, która dziś jest moją pasją – żeglowanie.... Czytaj więcej

Ustalanie celów na zajęciach wychowania fizycznego

Z mojego doświadczenia wynika, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele skupiają się na wynikach, pomniejszając znaczenie celów związanych z procesem. Dodatkowo większość celów stawianych w szkole wiąże się ze sprawnością fizyczną i umiejętnościami technicznymi. Obszarów,... Czytaj więcej